Klimaendringer truer sårbare kystarter
Klimaendringene har stor betydning for marine arter og økosystemer langs norskekysten. Uten utslippskutt er arter som kysttorsk, laks, kongekrabbe, stortare og drøbakkråkebolle truet.
Klimaendringer truer sårbare kystarter
Foto: Janne Gitmark/Niva
HAVMILJØ

Klimaendringer truer sårbare kystarter
Klimaendringene har stor betydning for marine arter og økosystemer langs norskekysten. Uten utslippskutt er arter som kysttorsk, laks, kongekrabbe, stortare og drøbakkråkebolle truet.
  18. juni 2023
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
– Arter og økosystemer i havet er allerede utsatt for et stort press gjennom overfiske, nedbygging av leveområder og forurensning. Klimaendringer kommer på toppen av dette og truer livet i havet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i en pressemelding.

En ny rapport fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) viser at klimaendringer allerede påvirker leveområdene fem av våre viktigste arter, og vil være en økende trussel i tida framover.

Kan havet bære oss inn i fremtiden?


Ifølge rapporten vil disse fem artene over tid trekke seg nordover. Verst ser det ut for stortaren, som kan bli helt utryddet i Sør-Norge.

Utbredelsen av arter langs norskekysten fram mot århundreskiftet er i stor grad avhengig av hvilket klimascenario som blir framtiden.

Klimaendringer er en av de største truslene mot naturmangfoldet i verden.


De marine økosystemene produserer over halvparten av oksygenet vi puster, bidrar til å holde temperaturen på jorda i balanse, og er en viktig matkilde.

– At klimaendringene påvirker økosystemtjenestene både raskere og sterkere enn vi tidligere har antatt, viser at det er viktigere enn noen gang å innføre tiltak for å begrense de negative effektene, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Hvordan redde livet i havet?


Klimaendringene gjør at kvaliteten på de marine habitatene blir dårligere. Utslippskuttene vi gjør i dag kan vise seg å ha avgjørende betydning.

– Når havet blir varmere og surere tar det opp mindre oksygen. Disse endringene kan være kritisk for artene som lever der, sier Hambro.

LES OGSÅ
Vannet langs kysten blir mørkere


Funnene i studien viser at flere kystarter nå er på vei til å miste de naturlige leveområdene sine. De fem utvalgte artene endrer utbredelse som følge av endringer i miljøet.

Hvor store endringene blir for de ulike artene, er avhengig av hvor mye klimagasser vi slipper ut i tida framover. Lavere utslipp vil gi mindre konsekvenser for artene.Studien viser at leveområdet for stortare påvirkes av økte temperaturer. Ved middels eller høyt klimascenario kan temperaturøkningen mot slutten av århundret føre til nedgang eller lokal utryddelse av stortare i Sør-Norge.

Tareskoger langs kysten er produktive økosystemer med stor artsrikdom. Flere arter, blant annet torsk og sei, er helt avhengig av tareskogene for å overleve.

LES OGSÅ
Kan vi ha både kråkeboller og tareskog?


– Norge er landet i Europa med mest tareskog, og de har en viktig rolle i å lagre karbon. Det er bekymringsfullt at klimaendringene kan føre til lokal utryddelse av stortare langs kysten i Sør-Norge, sier Ellen Hambro.

Kysttorsk og atlantisk laks vil ifølge studien finne egnede leveområder langs hele norskekysten fram mot 2100. Rapporten sier likevel at kvaliteten på habitatet blir dårligere langs hele kysten i alle klimascenarioene.– Torsk er en nøkkelart, og kysttorskens utbredelse har derfor stor betydning for økosystemet, sier Trond Kristiansen, prosjektleder i Niva.

Klimaendringene gjør at leveområdene for kysttorsken på sikt blir dårlig i Sør-Norge, og det får stor betydning for bestanden av kysttorsk her.

– I Nord-Norge vil det fortsatt være gode oppvekstvilkår for kysttorsken, selv om det også her vil bli dårligere forhold over tid, sier Kristiansen.

Torsken fredet på ubestemt tid


Den atlantiske laksen beveger seg mellom ferskvann og havet og blir påvirket av forandringer i alle miljøer den oppholder seg i.

I denne studien er det kystens egnethet som leveområde som er vurdert, og vi har sett på artene i voksenstadiet, forteller Kristiansen.Han legger til at artene sannsynligvis er mer sårbaree i egg- og larvestadiet, og at dette kan være en flaskehals for overlevelse av fisk i framtida.

– Tilgang på byttedyr er også en kritisk faktor for overlevelse. For eksempel er det viktig at tidspunktet laksesmolten vandrer mot åpent hav klaffer med tilgang på byttedyr, sier Kristiansen.

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Begynne å dykke - eller ta et videregående kurs?

 

Global Underwater Explorers tilbyr kurs for nybegynnere, erfarne dykkere og tekniske kurs for dyp dykking, grottedykking og dykking med rebreather. GUEs mål er å utvikle dine ferdigheter, effektive prosedyrer for problemløsning og gjøre deg til en bedre dykker.

 

 

 

Annonsørinnhold:

  • Ta dykkelappen hos OFDS før jul

    Dykking er en kjempespennende aktivitet, og ingenting er bedre enn å ha et dykkesertifikat i baklommen når du skal på vinterferie. Meld deg på – Oslofjorden Dykkesenter har et kurs på planen før jul.

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Er du interessert i dykkehistorie?

    Norsk Dykkehistorisk Forening arbeider for at det som både er et yrke, en hobby, en del av det norske forsvaret og en vitenskap skal få belyst og bevart sin historie.
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2023 Forlaget Dykking AS