Hvem tør å redde Oslofjorden?
I Aftenposten 15. august kan vi lese at Oslofjorden er i ferd med å kollapse. Fisk og blåskjell forsvinner. Fugler dør og farlige bakterier vokser frem. Hvis vi skal redde Oslofjorden må vi handle nå.
Hvem tør å redde Oslofjorden?
Foto: Forum for Natur og Friluftsliv
MILJØ

Hvem tør å redde Oslofjorden?
I Aftenposten 15. august kan vi lese at Oslofjorden er i ferd med å kollapse. Fisk og blåskjell forsvinner. Fugler dør og farlige bakterier vokser frem. Hvis vi skal redde Oslofjorden må vi handle nå.
  Av Kaja Høgås, Fylkeskoordinator Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Buskerud
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Under regjeringens arbeid med ny helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden, er oppfordringen til regjeringen fra Havforskningsinstituttet klar:

Fiske, avrenning fra landbruk og avløp, og økt temperatur i sjøen er hovedårsakene til at økosystemet i Oslofjorden er i ubalanse.

Ifølge Havforskningsinstituttet må vi sette av betydelige områder som får være i fred for fiskeaktiviteter, dersom vi ønsker å gjenoppbygge fiskebestandene, og dersom vi ønsker å restaurere økosystemet i Oslofjorden.

I tillegg må vi sette inn tiltak for å hindre avrenning fra avløp, vei og jordbruk. Havforskningsinstituttet foreslår økt tilsyn med kloakkutslipp, og konkrete tiltak for å hindre utslipp fra landbruket, blant annet ved krav om å pløye åkrene på våren.

Kaja Høgås

Kronikkforfatter Kaja Høgås mener Oslofjorden fortsatt kan reddes. Foto: Forum for Natur og Friluftsliv


Er det én ting koronapandemien har lært oss, så er det at vi mennesker er svært tilpasningsdyktige. Spesielt her i Norge har vi stor tiltro til myndighetene, og gjør som vi får beskjed om.

Havforskningsinstituttet er et av de største marine forskningsstasjonene i Europa. Instituttet er opprettet for å gi kunnskap om marint liv, og hvordan vi kan forvalte de marine ressursene våre på en mest mulig bærekraftig måte.

Nå er oppfordringen fra Havforskningsinstituttet klar og tydelig: Vi må handle nå hvis vi skal redde Oslofjorden!

Så hvorfor gjør vi ikke det da?

Dykkere

Dykkere fjerner søppel i Oslofjorden. Foto: Forum for Natur og Friluftsliv


Regjeringen lanserte «Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden» den 30. mars 2021. Planen inneholder 63 tiltak og 19 punkter for nødvendig kunnskapsinnhenting for å bedre miljøet i Oslofjorden.

Blant annet oppfordres det til å gjøre tiltak mot jordbruket for å hindre avrenning, og redusere omfanget av bunntråling i Oslofjorden:

«Regjeringen oppfordrer fylkeskommuner og kommuner og alle andre ansvarlige til å følge opp tiltakene i planen, for et felles løft for Oslofjorden».

Disse 60 tiltakene skal redde Oslofjorden


Det bor 1,6 millioner mennesker i kommunene som grenser til Oslofjorden, og ytterligere en halv million under en time unna. Gjennomføring av tiltakene i planen kan føre til økte kostnader for kommunene langs fjorden.

Det kan bli en langtekkelig prosess, og da holder det ikke bare med en høflig oppfordring.

Vi har ikke tid til å diskutere alternativene – ifølge Havforskningsinstituttet må vi handle nå. Tar vi grep i dag, kan vi gjenoppbygge og restaurere økosystemet i Oslofjorden.

Avrenning fra landbruk og avløp


Ifølge artikkelen i Aftenposten står landbruket for store utslipp av fosfor og nitrogen i Oslofjorden. Og det er ikke først og fremst jorder rett ved fjorden som er problemet.

Nedbørsfeltet til Oslofjorden ligger i Innlandet og Viken vannregion og Vestfold og Telemark vannregion. Vannet renner fra fjellene gjennom elver og innsjøer og ender i Oslofjorden.

Ifølge Otto Galleberg, Seksjonssjef på Landbruksavdelingen hos Statsforvalteren Oslo og Viken, har det allerede blitt satt inn flere tiltak gjennom flere år for å redusere avrenning av jord og næringsstoffer til vann, vassdrag og elver som til slutt renner ut i Oslofjorden.

Undervannslandskap

Miljøet i Oslofjorden er truet av avrenning fra avløp, vei og landbruk. Foto: Christian Skauge


De pågående tiltakene er gjort ved bruk av tilskuddsmidler, og ved bruk av krav om mer miljøvennlige driftsmetoder, som er forskriftsfestet.

– Dessverre så ser vi at dagens innsats ikke er god nok, og vi jobber nå i sluttfasen med ny forskrift for regionale miljøkrav som vil gjelde for store deler av Oslo og Viken. Vårt håp er at disse kravene vil redusere avrenningen sammenliknet med i dag, forklarer Galleberg.

– Vi jobber også hele tiden mot nasjonale myndigheter for å øke vår tildeling av tilskudd for utbedring av hydrotekniske tiltak, og til mer miljøvennlige driftsmetoder gjennom regionale miljøprogram. Dette er viktige tiltak for å redusere avrenningen fra landbruket til Oslofjorden ytterligere, sier han.

Søppel

Forsøpling på havbunnen er et stort problem i Oslofjorden. Foto: Forum for Natur og Friluftsliv


I tillegg til avrenning fra landbruket over hele Viken, kommer utslipp fra vei- og kloakk fra tett bebyggelse langs hele fjorden.

Ifølge Hilde Sundt Skålevåg, seksjonssjef i Klima- og Miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren Oslo og Viken jobbes det i dag tett opp mot kommunene langs Oslofjorden for å øke kvaliteten på rensingen av avløpsvann.

Det er flere tiltak som kan gjøres bedre for å hindre avløpsvann i fjorden. Ledningsnettet må fornyes slik at det blir tett, og renseanleggene må rense vannet bedre enn de gjør i dag. Kommunene langs fjorden må derfor kunne forvente at det vil bli strengere krav enn tidligere.

LES OGSÅ
Oslo trenger en undervannsgartner


Forum for Natur og Friluftsliv mener det er viktig at den nye landbruksstrategien og de nye vannforvaltningsplanene inneholder gode tiltak og krav for å hindre avrenning fra avløp og jordbruk til vann og vassdrag.

Våren 2021 sendte vi inn en høringsuttalelse til de nye vannforvaltningsplanene for Viken der vi beskriver viktigheten av økt politisk vilje, og tydeligere politiske føringer, økonomiske bevilgninger samt juridiske virkemidler for sektormyndighetene for å nå vannmiljømålene.

Fiske i Oslofjorden


Havforskningsinstituttet lanserte i januar 2021 rapporten «Krafttak for kysttorsken». Rapporten beskriver tilstanden i Oslofjorden, og slår fast at bunntråling gjennom de siste hundre årene er den viktigste årsaken til at økosystemet er i ubalanse og hvorfor fiskebestandene er borte.

– Langvarig trålte områder ser ut som en pløyd åker, og bunndyrsamfunnet er fattig. Du kan si at husene og gjemmestedene til fisken er borte, sier forsker ved Havforskningsinstituttet, Even Moland til NRK.

Rapporten «Krafttak for kysttorsken» foreslår å begrense tråling og få på plass større trålfrie soner.

Fiske

Bør fritidsfiske i Oslofjorden begrenses mer, eller kanskje stoppes? Foto: Forum for Natur og Friluftsliv


Fritidsfiske


Fritidsfiske står også for en betydelig andel av fiske i Oslofjorden. Fritidsfiske er en del av allemannsretten, og er rekreasjon for veldig mange mennesker som bor langs og i nærheten av fjorden.

Ifølge fiskekonsulent Øyvind Fjeldseth i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), er det trist å se hvordan tilstanden til Oslofjorden er i dag.

LES OGSÅ
Nå er det forbudt å fange torsk på Østlandet


Han er dog fornøyd med at det er satt inn flere tiltak for å begrense fiske og verne om fisken i fjorden:

Store deler av Oslofjorden er i dag fredet for all fiske i gyteperioden for torsk som er satt fra 1. januar til 30. april. I denne perioden er det i praksis kun lov å fiske sjøørret i disse områdene.

Torsken er fredet i Oslofjorden – hele året. Det er også forbudt å fiske med garn av hensyn til torsken.

Krabbe

En dykker frigjør en krabbe som har viklet seg inn i gamle fiskesnører. Foto: Forum for Natur og Friluftsliv


– Dersom du får torsk på kroken, skal du slippe den forsiktig ut igjen. Du skal uansett ikke fiske der det er stor sannsynlighet for å få torsk, sier Fjeldseth.

Han skulle gjerne sett at forvaltningen hadde like stort fokus på annen fisk som lyr, sei og hvitting, som også lider.

Fjeldseth poengterer at en uansett må prøve å unngå å forby det som er bærekraftig.

– Makrellen er for eksempel en tallrik rovfisk. Denne kan du fiske med god samvittighet. Det er viktig å huske på at de ivrigste fiskerne, ofte er de som kjemper mest for å ta vare på livet i fjorden, sier han.

Øyvind Fjelseth

Øyvind Fjelseth i Norsk Jeger- og Fiskerforbund. Foto: Forum for Natur og Friluftsliv


I følge Fjeldseth bør en videreføre de forbudene som allerede eksisterer, men en må også få det omfattende trålfisket inn i bærekraftige former, og fjerne alle dispensasjoner for fiske etter torsk.

NJFF ønsker å bistå i informasjon- og holdningskampanjer for å informere fiskere om forbud og regler. Det er mange som ikke kan reglene om minstemål for fisk.

Spøkelsesfiske


Tapte teiner, garn og fiskesnører som samler seg er et stort problem i Oslofjorden. Særlig hummer og krabber lider en sakte død i disse ukontrollerte fellene.

Handelens miljøfond ga i år 22 millioner kroner til ulike organisasjoner for å utvide arbeidet med å fjerne tapte fiskeredskaper fra Oslofjorden. Flere dykkeklubber i og rundt Oslofjorden er med på dette viktige dugnadsarbeidet.

Dykkere

Dykkerne i og rundt Oslofjorden gjør en kjempeinnsats med å fjerne søppel og spøkelsesteiner. Foto: Forum for Natur og Friluftsliv


Forum for natur og friluftsliv


Forum for natur og friluftsliv (FNF) uttaler seg på vegne av flere natur- og friluftslivsorganisasjoner over hele landet. Flere av våre tilsluttede organisasjoner er aktive i og rundt Oslofjorden, både med miljøvern, natur, friluftsliv og fritidsfiske.

Av våre tilsluttede organisasjoner finner du blant annet Oslofjordens friluftsråd, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norsk Ornitologisk Forening. Alle jobber iherdig for å ivareta arealer for natur og friluftsliv – til glede for alle.

Alle våre tilsluttede organisasjoner ønsker en bærekraftig fjord og et rikt friluftsliv, i og langs Oslofjorden, også for fremtiden.

Vil fase ut miljøgift funnet i fisk i Oslofjorden


Vårt forslag:


 • Hva om vi minimaliserer utslippene fra avløp, vei og jordbruk ved å sette inn strengere tiltak, og avslutter alt trålfiske i Oslofjorden for alltid?
 • Og hva om vi stanser fritidsfiske på sårbare bestander i store deler av Oslofjorden for en periode på ti år?


Først da vil Oslofjorden ha en mulighet til å gjenoppbygge fiskebestandene, og restaurere økosystemene. Og fritidsfiskerne kan oppleve ekte fiskeglede i Oslofjorden igjen i fremtiden.

Friluftslivets uke 3. september


I forbindelse med det årlige arrangementet «Friluftslivets uke» i regi av Norsk Friluftsliv, har FNF i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark invitert våre egne tilsluttede organisasjoner og stortingspolitikere til debatt om den helhetlige tiltaksplanen for Oslofjorden.

Ola Elvestuen, tidligere klima- og miljøminister (V) og initiativtakeren til tiltaksplanen for Oslofjorden, åpner arrangementet, før vi får innlegg og debatt fra både de frivillige organisasjonene langs Oslofjorden og Stortingspolitikere fra hvert av de politiske partiene på Stortinget.

Vi spør: – Hvem tør å redde Oslofjorden?

Og ser frem til årets stortingsvalg.

ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PADI er verdens største utdanningsorganisasjon med omtrent 135.000 instruktører og divemastere verden over. De fleste dykkesentrene i Norge utdanner dykkere etter PADIs modell - du finner en oversikt i bransjeregisteret.


Annonsørinnhold:

 • Ta dykkelappen i august!

  Dykking er en kjempespennende aktivitet, og ingenting gjør ferien bedre enn å ha et dykkesertifikat i baklommen. Oslofjorden Dykkesenter holder to kurs i august.

ANNONSE:

Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Flott vrakdykking på Sørlandet

  One Ocean Dive Resort i Søgne like utenfor Kristiansand ligger perfekt til for dykking på en rekke spennende vrak – ta turen med klubben eller vennegjengen!
Siste videoer:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PADI er verdens største utdanningsorganisasjon med omtrent 135.000 instruktører og divemastere verden over. De fleste dykkesentrene i Norge utdanner dykkere etter PADIs modell - du finner en oversikt i bransjeregisteret.


Annonsørinnhold:

 • Ta dykkelappen i august!

  Dykking er en kjempespennende aktivitet, og ingenting gjør ferien bedre enn å ha et dykkesertifikat i baklommen. Oslofjorden Dykkesenter holder to kurs i august.

ANNONSE:

Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Flott vrakdykking på Sørlandet

  One Ocean Dive Resort i Søgne like utenfor Kristiansand ligger perfekt til for dykking på en rekke spennende vrak – ta turen med klubben eller vennegjengen!
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020-22 Forlaget Dykking AS